Photo of Xin Ning

Xin Ning

Assistant Professor

Affiliation(s):

 • Aerospace Engineering
 • Center for Acoustics and Vibration

233G Hammond Building

xzn12@psu.edu

814-865-765

Research Website

Google Scholar Profile

Research Areas:

Multifunctional and Nano-Materials; Structural Dynamics and Adaptive Structures

Interest Areas:

Mechanics, Manufacturing, and Materials of Advanced Structures; Composite Materials and Structures; Multifunctional Structures; Deployable Structures; Flexible and Stretchable Electronics

 
 

 

Education

 • BE, Aircraft Design and Engineering, Beihang University, 2009
 • MS, Aeronautics, California Institute of Technology, 2010
 • Ph D, Aeronautics, California Institute of Technology, 2015

Publications

Journal Articles

 • Guanghui Li, Yao Yao, Nikhil Ashok and Xin Ning, 2021, "Ultra-flexible Visible-Blind Optoelectronics for Wired and Wireless Ultraviolet Sensing in Harsh Environments", Advanced Materials Technology
 • Guanghui Li, Yao Yao, Nikhil Ashok and Xin Ning, 2021, "Ultra-Flexible Visible-Blind Optoelectronics for Wired and Wireless UV Sensing in Harsh Environments (Adv. Mater. Technol. Front Cover 9/2021)", Advanced Materials Technologies, 6, (9), pp. 2170049
 • Enming Song, Zhaoqian Xie, Wubin Bai, Haiwen Luan, Bowen Ji, Xin Ning, Yu Xia, Janice Mihyun Baek, Yujin Lee, Raudel Avila, Huang-Yu Chen, Jae-Hwan Kim, Surabhi Madhvapathy, Kuanming Yao, Dengfeng Li, Jingkun Zhou, Mengdi Han, Sang Min Won, Xinyuan Zhang, Daniel J Myers, Yongfeng Mei, Xu Guo, Shuai Xu, Jan-Kai Chang, Xinge Yu, Yonggang Huang and John A Rogers, 2021, "Miniaturized electromechanical devices for the characterization of the biomechanics of deep tissue", Nature biomedical engineering, 5, (7), pp. 759—771
 • Mitansh Doshi and Xin Ning, 2021, "A Data-Driven Framework for Buckling Analysis of Near-Spherical Composite Shells under External Pressure", Journal of Applied Mechanics, 88, (8), pp. 081007
 • Hangbo Zhao, Yongdeok Kim, Heling Wang, Xin Ning, Chenkai Xu, Judy Suh, Mengdi Han, Gelson J. Pagan-Diaz, Wei Lu, Haibo Li, Wubin Bai, Onur Aydin, Yoonseok Park, Jiaojiao Wang, Yao Yao, Yishan He, M. Taher A. Saif, Yonggang Huang, Rashid Bashir and John A. Rogers, 2021, "Compliant 3D frameworks instrumented with strain sensors for characterization of millimeter-scale engineered muscle tissues", Proceedings of the National Academy of Sciences, 118, (19), pp. e2100077118
 • Samuel Schulman and Xin Ning, 2021, "A Geometry-based Framework for Modeling the Complexity of Origami Folding", Theoretical and Applied Mechanics Letters, 11, (3), pp. 100241
 • Xinge Yu, Zhaoqian Xie, Yang Yu, Jungyup Lee, Abraham Vazquez-Guardado, Haiwen Luan, Jasper Ruban, Xin Ning, Aadeel Akhtar, Dengfeng Li, Bowen Ji, Yiming Liu, Rujie Sun, Jingyue Cao, Qingze Huo, Yishan Zhong, ChanMi Lee, SeungYeop Kim, Philipp Gutruf, Changxing Zhang, Yeguang Xue, Qinglei Guo, Aditya Chempakasseril, Peilin Tian, Wei Lu, JiYoon Jeong, YongJoon Yu, Jesse Cornman, CheeSim Tan, BongHoon Kim, KunHyuk Lee, Xue Feng, Yonggang Huang and John A. Rogers, 2019, "Skin-integrated wireless haptic interfaces for virtual and augmented reality", Nature, 575, pp. 473-479
 • Qinglei Guo, Jahyun Koo, Zhaoqian Xie, Raudel Avila, Xinge Yu, Xin Ning, Hao Zhang, Xu Liang, Sung Bong Kim, Ying Yan, Matthew R. MacEwan, Hyuck Mo Lee, Aimin Song, Zengfeng Di, Yonggang Huang, Yongfeng Mei and John A. Rogers, 2019, "A Bioresorbable Magnetically Coupled System for Low-Frequency Wireless Power Transfer", Advanced Functional Materials, 29, (46), pp. 1905451
 • Hao Zhang, Philipp Gutruf, Kathleen Meacham, Michael C. Montana, Xingyue Zhao, Antonio M. Chiarelli, Abraham Vázquez-Guardado, Aaron Norris, Luyao Lu, Qinglei Guo, Chenkai Xu, Yixin Wu, Hangbo Zhao, Xin Ning, Wubin Bai, Irawati Kandela, Chad R. Haney, Debashis Chanda, Robert W. Gereau and John A. Rogers, 2019, "Wireless, battery-free optoelectronic systems as subdermal implants for local tissue oximetry", Science Advances, 5, (3)
 • Xin Ning, Kewang Nan, Heling Wang, Kali A. Miller, Chen Wei, Yunpeng Liu, Haibo Li, Yeguang Xue, Zhaoqian Xie, Haiwen Luan, Yihui Zhang, Yonggang Huang, John A. Rogers and Paul V. Braun, 2019, "Soft Three-Dimensional Microscale Vibratory Platforms for Characterization of Nano-Thin Polymer Films", ACS Nano, 13, (1), pp. 449-457
 • Yuan Liu, Xueju Wang, Yameng Xu, Zhaoguo Xue, Yi Zhang, Xin Ning, Xu Cheng, Yeguang Xue, Di Lu, Qihui Zhang, Fan Zhang, Jianxing Liu, Xiaogang Guo, Keh-Chih Hwang, Yonggang Huang, John A. Rogers and Yihui Zhang, 2019, "Harnessing the interface mechanics of hard films and soft substrates for 3D assembly by controlled buckling", Proceedings of the National Academy of Sciences, 116, (31), pp. 15368--15377
 • Xinge Yu, Heling Wang, Xin Ning, Rujie Sun, Hassan Albadawi, Marcela Salomao, Alvin C. Silva, Yang Yu, Limei Tian, Ahyeon Koh, Chan Mi Lee, Aditya Chempakasseril, Peilin Tian, Matt Pharr, Jianghong Yuan, Yonggang Huang, Rahmi Oklu and John A. Rogers, 2018, "Needle-shaped ultrathin piezoelectric microsystem for guided tissue targeting via mechanical sensing", nature biomedical engineering, 2, pp. 165–172
 • Xin Ning, Xinge Yu, Heling Wang, Rujie Sun, R. E. Corman, Haibo Li, Chan Mi Lee, Yeguang Xue, Aditya Chempakasseril, Yao Yao, Ziqi Zhang, Haiwen Luan, Zizheng Wang, Wei Xia, Xue Feng, Randy H. Ewoldt, Yonggang Huang, Yihui Zhang and John A. Rogers, 2018, "Mechanically active materials in three-dimensional mesostructures", Science Advances, 4, (9)
 • Luyao Lu, Philipp Gutruf, Li Xia, Dionnet L. Bhatti, Xinying Wang, Abraham Vazquez-Guardado, Xin Ning, Xinru Shen, Tian Sang, Rongxue Ma, Grace Pakeltis, Gabriel Sobczak, Hao Zhang, Dong-oh Seo, Mantian Xue, Lan Yin, Debashis Chanda, Xing Sheng, Michael R. Bruchas and John A. Rogers, 2018, "Wireless optoelectronic photometers for monitoring neuronal dynamics in the deep brain", Proceedings of the National Academy of Sciences, 115, (7), pp. E1374--E1383
 • Xin Ning, Xueju Wang, Yi Zhang, Xinge Yu, Dongwhi Choi, Ning Zheng, Dong Sung Kim, Yonggang Huang, Yihui Zhang and John A Rogers, 2018, "Assembly of Advanced Materials into 3D Functional Structures by Methods Inspired by Origami and Kirigami: A Review", Advanced Materials Interfaces, 5, (13), pp. 1800284
 • Xin Ning and Sergio Pellegrino, 2018, "Searching for imperfection insensitive externally pressurized near-spherical thin shells", Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 120, pp. 49-67
 • Heling Wang, Xin Ning, Haibo Li, Haiwen Luan, Yeguang Xue, Xinge Yu, Zhichao Fan, Luming Li, John A Rogers, Yihui Zhang and others, 2018, "Vibration of mechanically-assembled 3D microstructures formed by compressive buckling", Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 112, pp. 187-208
 • Haibo Li, Xi Wang, Feng Zhu, Xin Ning, Heling Wang, John A Rogers, Yihui Zhang and Yonggang Huang, 2018, "Viscoelastic Characteristics of Mechanically Assembled Three-Dimensional Structures Formed by Compressive Buckling", Journal of Applied Mechanics, 85, (12), pp. 121002
 • Xin Ning and Sergio Pellegrino, 2017, "Experiments on imperfection insensitive axially loaded cylindrical shells", International Journal of Solids and Structures, 115, pp. 73-86
 • Xin Ning, Heling Wang, Xinge Yu, Soares, Julio A. N. T., Zheng Yan, Kewang Nan, Gabriel Velarde, Yeguang Xue, Rujie Sun, Qiyi Dong, Haiwen Luan, Chan Mi Lee, Aditya Chempakasseril, Mengdi Han, Yiqi Wang, Luming Li, Yonggang Huang, Yihui Zhang and John A. Rogers, 2017, "3D Tunable, Multiscale, and Multistable Vibrational Micro-Platforms Assembled by Compressive Buckling", Advanced Functional Materials, 27, (14), pp. 1605914
 • Kewang Nan, Haiwen Luan, Zheng Yan, Xin Ning, Yiqi Wang, Ao Wang, Juntong Wang, Mengdi Han, Matthew Chang, Kan Li, Yutong Zhang, Wen Huang, Yeguang Xue, Yonggang Huang, Yihui Zhang and John A. Rogers, 2017, "Engineered Elastomer Substrates for Guided Assembly of Complex 3D Mesostructures by Spatially Nonuniform Compressive Buckling", Advanced Functional Materials, 27, (1), pp. 1604281
 • Limei Tian, Yuhang Li, Richard Chad Webb, Siddharth Krishnan, Zuguang Bian, Jizhou Song, Xin Ning, Kaitlyn Crawford, Jonas Kurniawan, Andrew Bonifas, Jun Ma, Yuhao Liu, Xu Xie, Jin Chen, Yuting Liu, Zhan Shi, Tianqi Wu, Rui Ning, Daizhen Li, Sanjiv Sinha, David G. Cahill, Yonggang Huang and John A. Rogers, 2017, "Flexible and Stretchable 3? Sensors for Thermal Characterization of Human Skin", Advanced Functional Materials, 27, (26), pp. 1701282
 • Xin Ning and Sergio Pellegrino, 2016, "Bloch wave buckling analysis of axially loaded periodic cylindrical shells", Computers & Structures, 177, pp. 114-125
 • Xin Ning and Sergio Pellegrino, 2015, "Imperfection-insensitive axially loaded thin cylindrical shells", International Journal of Solids and Structures, 62, pp. 39-51

Conference Proceedings

 • Mitansh Doshi and Xin Ning, 2021, "Machine-Learning Based Design of Near-Spherical Shells under External Pressure"
 • Nikhil Ashok and Xin Ning, 2021, "Coupled Effects of Imperfections and Low Temperatures on the Buckling of Ultrathin CFRP Cylindrical Shells: A Numerical Study"
 • Samuel Schulman and Xin Ning, 2021, "Quantifying the Complexity of Folding Origami Membranes"
 • Yao Yao, Guanghui Li and Xin Ning, 2021, "Ultra-thin, Ultra-lightweight Structural Electronic Skin for Measurements of Tape-spring Hinge Behavior"
 • Yao Yao, Jacob Taylor, Luke Cirullo, Rainmar Leguarda, Brett Sheeran and Xin Ning, 2019, "Ultra-Thin, Ultra-Lightweight, and Multifunctional Skin for Highly Deformable Structures", pp. 2028
 • Xin Ning and Sergio Pellegrino, 2015, "Buckling Analysis of Axially Loaded Corrugated Cylindrical Shells", pp. 1435
 • Xin Ning and Sergio Pellegrino, 2013, "Imperfection-Insensitive Axially Loaded Cylindrical Shells", pp. 1768
 • Xin Ning and Sergio Pellegrino, 2012, "Design of lightweight structural components for direct digital manufacturing", pp. 1807
 • Chloe Zarader and Xin Ning, , "Effects of Ply-level Imperfections and Space Environment on Bistability of Ultrathin Composite Booms"
 • Yao Yao, Alexander Ambruso, Juan Fernandez, Sven Bilen and Xin Ning, , "A Multifunctional Bistable Ultrathin Composite Boom for In-Space Monitoring of Deployment Dynamics"
 • Nikhil Ashok, Sven Bilen and Xin Ning, , "Origami-Inspired Deployable Electromagnetic Waveguides: A Conceptual Design"
 • Mitansh Doshi and Xin Ning, , "Buckling Of Metamaterial-Based Cylindrical Shells Under Axial Compression"

Other

 • Xin Ning, 2015, "Imperfection Insensitive Thin Shells"

Research Projects

Honors and Awards

 • ONR Young Investigator Award, Office of Naval Research, 2022
 • Haythornthwaite Foundation Research Initiation Award, American Society of Mechanical Engineers, 2019
 • Illinois Scholars Undergraduate Research Program Mentor Award, University of Illinois at Urbana-Champaign,, 2016
 • William F. Ballhaus Prize for outstanding doctoral dissertation in Aeronautics, California Institute of Technology, 2015
 • Charles D. Babcock Memorial Award for outstanding teaching assistant, California Institute of Technology, 2012
 • Dow-Resnick Fellowship, Resnick Sustainability Institute at Caltech, 2012
 • Rolf D. Buhler Memorial Award for excellent master student in Aeronautics, California Institute of Technology, 2010

Service

Service to Penn State:

Service to External Organizations:

 


 

About

The Penn State Department of Aerospace Engineering, established in 1961 and the only aerospace engineering department in Pennsylvania, is consistently recognized as one of the top aerospace engineering departments in the nation, and is also an international leader in aerospace education, research, and engagement. Our undergraduate program is ranked 15th and our graduate programs are ranked 15th nationally by U.S. News & World Report, while one in 25 holders of a B.S. degree in aerospace engineering in the U.S. earned it from Penn State. Our students are consistently among the most highly recruited by industry, government, and graduate schools nationwide.

The department is built upon the fundamentals of academic integrity, innovation in research, and commitment to the advancement of industry. Through an innovative curriculum and world-class instruction that reflects current industry practice and embraces future trends, Penn State Aerospace Engineering graduates emerge as broadly educated, technically sound aerospace engineers who will become future leaders in a critical industry

Department of Aerospace Engineering

229 Hammond Building

The Pennsylvania State University

University Park, PA 16802

Phone: 814-865-2569